Samhällsvetenskapliga fakulteten

SYLFF-stipendier

1987 startades det världsomspännande stipendieprogrammet Ryoichi Sasakawa Young Leaders' Fellowship Fund (SYLFF) av nuvarande Nippon Foundation. Programmet finns idag vid 69 universitet i 45 länder.

Uppsala universitet fick 1988 som andra institution i världen en större donation, vars avkastning årligen utdelas i form av post doc-stipendier (för upp till 3 års försörjning) inom samhällsvetenskapliga fakulteten för det så kallade The Social Science Program for Increased International Understanding.

Ansvarig för förvaltning av SYLFF och utdelning av stipendier är en av rektor utsedd kommitté, vars ordförande är samhällsvetenskapliga fakultetens dekan. Koordinator är handläggare Ingela Johansson vid kansliet för humaniora och samhällsvetenskap.

Valet av SYLFF-stipendiater sker utifrån:

  1. vetenskaplig skicklighet och
  2. anknytning till stiftelsens mål om att premiera ledarskap som leder till överskridande av geopolitiska, etniska, kulturella och religiösa gränser.

Utlysning av post doc-stipendier 2016

Härmed utlyses för ansökan post doc-stipendier om 290 000 kr/år (skattefritt för yngre forskare (i normalfallet avses sökanden som inte fyllt 40 år) knutna till den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Stipendierna finansieras genom avkastningen från stiftelsen The Ryochi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF). Stiftelsens mål är att fostra framtida ledare, som utmärker sig genom överskridande av geopolitiska, religiösa, etniska och kulturella gränser samt verkar på den globala arenan och aktivt strävar efter fred och välstånd.

Syftet med stipendierna är att främja yngre samhällsvetenskapliga forskare i deras vetenskapliga karriär och internationella kontakter. Innehavare av stipendium förväntas under stipendietiden, som i normalfallet omfattar tre år, ägna sig åt forskning. Stipendieinnehavaren förväntas vidare vistas en period vid en eller flera forskningsinstitutioner i utlandet (i normalfallet minst sex månader). Stipendiet utdelas för ett år i sänder med ev. förlängning efter förnyad ansökan. Fullt stipendium avser att täcka levnadsomkostnader. Därtill kommer försäkringar (kapitalförsäkring, liv-och olycksfallsförsäkring samt i vissa fall reseförsäkring) och ett tilläggsstipendium (om maximalt 30 000 kr/år) för styrkta resekostnader i samband med längre utlandsvistelser. Tilläggsstipendiet är avsett att täcka direkta resekostnader samt även boendekostnader i samband med kortare utlandsvistelser. Stipendiet kan inte innehas samtidigt som andra anslag eller stipendier, vilka avses täcka lön eller levnadsomkostnader. Annan anställning/syssla såsom undervisning eller annat institutionsarbete kan innehas med motsvarande 20% samtidigt som stipendiet uppbäres.

Stipendieperioden löper 2016-01-01–2016-12-31.

Behörighet

Behörig att söka stipendierna är den som sedan 2011-01-01 disputerat för doktorsexamen inom en samhällsvetenskaplig fakultet. Dessutom skall den sökande ha anknytning till samhällsvetenskapliga fakulteten i Uppsala genom att antingen.

1.    ha avlagt doktorsexamen vid Uppsala universitet eller
2.    inneha anställning knuten till institution inom den samhällsvetenskapliga
       fakulteten i Uppsala eller
3.    inneha forskningsanslag knutet till institution inom den samhällsveten-
       skapliga fakulteten i Uppsala.

Behörig att erhålla stipendium är den som avser att i huvudsak fullgöra sin forskning vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet.

Urval

Urval av sökande kommer att ske på grundval av:
1.    visad vetenskaplig skicklighet
2.    inlämnat förslag till forskningsprojekt/forskningsplan
3.    internationaliseringsgrad: i forsningsplanen ska ingå en kort beskrivning hur den sökande avser att utveckla sina internationella forskningskontakter (konferensdeltagande, vistelser vid utländsk forskningsinstitution etc).
4.    överensstmmelse med stiftelsens mål (se ovan).

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett Ansökan skall vara utformad som ett förslag till forskningsprojekt och inkludera en forskningsplan (max 2500 ord). Planen ska omfatta stipendietiden (högst tre år). I ansökan skall finnas en plan med en detaljerad kostnadskalkyl för utlandsvistelse avseende resekostnader. Av ansökan ska även framgå hur den föreslagna forskningen knyter an till stiftelsens mål.

Ansökan, som ställs till SYLFF-kommittén, insändes elektroniskt till ingela.johansson@uadm.uu.se och ska vara inkommen senast 2015-11-15.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av Ingela Johansson, tel. 018-471 1908

Om du föredrar att skriva ut utlysningen.