Jämställdhet i akademin - hur svårt får det vara?

  • Date: –10:30
  • Location: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, Visby E22
  • Lecturer: Anneli Häyrén, Forskare, Uppsala universitet Fredrik Bondestam, Föreståndare, Nationella sekretariatet för genusforskning Amanda Lundeteg, VD, Allbright Lars Magnusson, Professor, Uppsala universitet Johanna Rickne, Professor, Stockholms universitet Jonas Åström, Chef, Uppsala Universitet Innovation
  • Website
  • Organiser: Uppsala universitet
  • Contact person: Siv Ohlsson, projektledare för Uu:s evenemang i Almedalen
  • Seminarium

Jämställdhet ska vara en självklarhet i hela samhället – inklusive universitet och högskolor. Men något skaver. Flickor har högre betyg i grundskolan än pojkar och kvinnor utgör majoriteten av universitetsstudenterna men ändå är mer än 70% av Sveriges professorer män. Varför? Hur svårt får det vara?

Idag fördelas majoriteten av forskningsanslagen samt de tyngsta akademiska positionerna till män, vilket inte avspeglar representationen av kvinnor i akademin. Vilka konsekvenser får detta på den utbildning, forskning och innovationskraft som finns på lärosätena? Kan politiska förslag förändra den konservativa och ojämställda akademin? Jämställdhet är en viktig fråga ur både lika villkors- och kvalitetsperspektiv. Det är angeläget att akademin tar tillvara kompetensen och potentialen hos alla lärare, forskare och studenter oavsett kön för att öka kvaliteten inom utbildning, forskning och nyttiggörande. Vilka viktiga perspektiv förloras? Jämställdhet är en avgörande fråga för universitet och högskolors legitimitet som samhällsbärande institutioner och för Sveriges hållbara utveckling och konkurrenskraft.

Se hela programmet i Almedalen från Uppsala universitet här: http://www.uu.se/almedalen/program/