Högre seminarium: Maria Rydell

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Lecturer: Maria Rydell, Högskolan Dalarna
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Natalia Ganuza
  • Seminarium

Titel: Språktestning, språkideologier och synen på språklig kompetens i relation till sfi-studerande.

Vuxna invandrares språkkunskaper tillmäts idag ett allt större symboliskt värde och att vara bra på svenska lyfts ofta fram av nyanlända som något åtråvärt. På seminariet kommer jag att presentera delar av min avhandling som handlar om konstruktioner och uppfattningar av språklig kompetens i relation till vuxna andraspråkstalare på sfi (utbildning i svenska för invandrare). Språktestning och språkliga bedömningar utgör särskilda praktiker då uppfattningar om språklig kompetens aktualiseras. Avhandlingen studerar därför bedömning och testning av muntlig interaktion närmare och jag kommer bland annat diskutera hur testsituationen kan förstås som en språkbrukssituation och hur situationen påverkar interaktion. Jag kommer även att diskutera hur olika ideologier kring vad det innebär att vara ”en kompetent språkbrukare” synliggörs i testsituationer och i gruppintervjuer med sfi-studerande, både metapragmatiskt och interaktionellt.