Språk - kropp - rum: En liten lingvistisk kulturhistoria från 1700talet till 2000talet

  • Date: –16:30
  • Location: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062, Inst. för moderna språk
  • Lecturer: Angelika Linke
  • Organiser: Tyska seminariet
  • Contact person: Dessislava Stoeva-Holm
  • Seminarium

Prof. Dr. Angelika Linke, Universität Zürich (språk: svenska): Språk - kropp - rum: En liten lingvistisk kulturhistoria från 1700talet till 2000talet

ABSTRACT

Språk är – i dess konkreta utformning som tal och skrift – en kroppslig företeelse, som inkluderar röst, mimik, ögonkontakt, kroppsrörelser, gester m.m. I den mån vi förstår kroppen som språkets främsta medium blir även språkets koppling till rum och plats påtaglig: med rösten (och skriften) intar vi rummet och med våra interaktionspartner bildar vi konfigurationer där som till exempel ett intimt tête à tête kring kaffebordet eller ett större arrangemang med flera personer.

Synen på språket som ett kroppsligt och rumsligt fenomen möjliggör att utifrån ett historiskt perspektiv kunna iaktta kopplingar mellan historiska förändringar i vårt sätt att kommunicera och förändringar i vårt kroppsliga uppträdande samt i våra interaktiva konfigurationer. Så har till exempel inte bara hälsningsfraserna förändrats ganska tydligt sedan 1800talet utan även det kroppsliga beteendet i konkreta mötessituationer. Och inte minst har nya tekniska medier som datorn och mobilen påverkat vår upplevelse av rummet som ett interaktivt medium.

I mitt föredrag utgår jag från tesen att språk, kropp och rum under perioden 1700tal till 2000tal har blivit alltmer frånkopplade från varandra, såväl faktiskt som i vår uppfattning om dessa kopplingar. Jag utgår också från tesen att dessa förändringar påverkar även vår självförståelse som kommunikativa aktörer samt vår uppfattning av plats och rum.