Behövs bildning i kunskapspolitiken?

  • Date: –15:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Ångström 4001
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Malin Östman
  • Seminarium

Öppen föreläsning med Sverker Sörlin följt av panelsamtal

Behövs bildning i kunskapspolitiken?
Vi lever i en tid präglad av kriser: klimat, miljö, pandemi. Men också demokratin sviktar på flera håll i världen. Ja, själva verklighetsbeskrivningen befinner sig i en kris. Misstro mot kunskapens institutioner och andra etablerade auktoriteter utbreder sig. Den handlar inte om nödvändig sund kritik, utan om djupare ifrågasättanden av de relationer som vi begrepp som kunskap, sanning, tro, kultur. Även ord som nation och folk blandas ibland in i diskussionen. Distinktioner och principer för kunskapssökande och offentlig diskussion som utvecklats över lång tid ifrågasätts liksom de kunskapsinstitutioner som samhället byggt upp till sitt eget fria fortbestånd. Vad sker? Hur ska det tolkas? Kan bildningsbegreppet ha något att erbjuda? Och hur ska vi se på dess plats i en tid alltmer upptagen av att mäta kunskapsprestationer och skapa karriärvägar medan kunskapens verkliga status i samhället ter sig alltmer oklar. Vad ska dess plats vara i de stora kunskapsinstitutionerna -- skola, högskola, folkbildning, fortbildning?    

Föreläsningen följs av ett modererat panelsamtal mellan Sverker Sörlin, Sharon Rider, Thomas Lennerfors samt William Eulau.

Medverkande:

Sverker Sörlin är idéhistoriker, författare och professor i miljöhistoria vid KTH. Han är författare till en rad böcker, bland andra Till bildningens försvar – den svåra konsten att veta tillsammans (pocket 2021), Antropocen - en essä om människans villkor (2018). 

Sharon Rider är professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet, där hon var prodekanus för historisk-filosofiska fakulteten 2008-2014. Hon är f n biträdande forskningsledare för Engaging Vulnerability, ett tioårigt tvärvetenskapligt forskningsprogram finansierat av Vetenskapsrådet, samt biträdande forskningsledare för Center for Higher Education and Research as Objects of Study (HERO), både i Uppsala.  Riders forskningsintressen rör de kulturella villkoren för autonomi, ansvar och kunskapsalstrande med fokus på den högre utbildningens roll. Hennes senast publikation är Den tveksamme bekännaren och andra essäer (Gidlunds 2021).

Thomas Lennerfors är professor i industriell teknik, ett tvärvetenskapligt ingenjörsämne som handlar om värdeskapande. Han är intresserad av etik och hållbarhet i teknikintensiva miljöer och utforskar också hur man kan förbereda studenter för att hantera värdekonflikter i sina yrkesliv. Han är också intresserad av historiska processer av värdeskapande i olika branscher.  

William Eulau är civilingenjörsstudent i molekylär bioteknik med inriktning mot bioinformatik på Uppsala universitet. Han vurmar för utbildningsfrågor och har mångårig erfarenhet av att student- och doktorandrepresentation i olika sammanhang såväl inom som utanför Uppsala universitet. Just nu är han främst verksam inom Kungl. ingenjörsvetenskapsakademiens studentråd där han bland annat har engagerat sig i projekt och frågor gällande kompetensförsörjning och ungas motivation till lärande.