Högre seminarium: David Karlander

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Lecturer: David Karlander, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg och Örebro universitet
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Natalia Ganuza
  • Seminarium

Modersmål, isomorfi, brist. Om källorna till N. E. Hansegårds halvspråkighetsteori

Sedan 1970-talet har begreppet ”halvspråkighet” ofta underkastats kritisk granskning. Både i svensk och internationell språkvetenskaplig forskning har det avfärdats som ett falsarium: teoretiskt förfelat, empiriskt ogrundat, ideologiskt suspekt.

”Halvspråkighetens” idéhistoria har däremot ägnats rätt lite uppmärksamhet, det kritiska intresset till trots. Finno-ugristen Nils-Erik Hansegård (1918–2002) har helt riktigt presenterats som begreppets upphovsman, men ett helhetligt grepp på det idéstoff som låg till grund för Hansegårds teoriarbete står däremot sällan att finna. I forskning och samhällsdebatt har Hansegårds tankar om ”halvspråkigheten” allmänt kommit att betraktas som hugskott, utan egentlig förankring i språkvetenskaplig teori. Ett alternativ till detta synsätt har emellertid föreslagits av Erling Wande (1996) samt i föredragshållarens gemensamma arbeten med Linus Salö (t.ex. Salö och Karlander, 2018; Karlander och Salö, u.u.), där kopplingen mellan Hansegårds teori om ”halvspråkighet” och nazityska språkvetenskapsmäns – Georg Schmidt-Rohrs, Friedrich Kainz’, Leo Weisgerbers – teoriarbete påvisats och undersökts.

I detta föredrag presenteras en mer ingående analys av denna koppling. Vikt läggs vid Hansegårds reception av Schmidt-Rohr (1933) och Kainz (1941–1961) samt vid denna receptions effekter på Hansegårds uppfattning om tvåspråkighetens psykologi och sociologi. Härigenom ställs Hansegård i ny dager: såväl hans närmast patologiska syn på icke-normativ tvåspråkighet och hans hårda omdömen om tvåspråkiga tornedalingar som hans vurm för minoriteters modersmål och hans motstånd mot den svenska assimilationspolitiken i Tornedalen fann stöd i nazityskt språkvetenskapligt tankegods.

Litteratur

Karlander, D., Salö, L. (u.u.) The origin of ‘semilingualism’: Nils-Erik Hansegård and the cult of the mother-tongue. Kommande tidskriftsartikel.

Kainz, F. (1941–1961). Psychologie der Sprache, vol. 1–5. Stuttgart: Ferdinand Enke.

Salö, L., Karlander, D. (2018). Semilingualism: The life and afterlife of a sociolinguistic idea. Working Papers in Urban Language and Literacies, 247.

Schmidt-Rohr, G. (1933). Mutter Sprache. Jena: Eugen Diedrichs.

Wande, E. (1996). Tvåspråkighet eller halvspråkighet – det var frågan. Ingår i R., Raag, L.-G. Larsson (red.) Finsk-ugriska institutionen i Uppsala, 1894–1994, sid. 209–238. Uppsala: Uppsala universitet.