Högre seminarium: Jenny Uddling

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16–2041 (Stora seminarierummet)
  • Föreläsare: Jenny Uddling, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

Textsamtalens möjligheter och begränsningar i flerspråkiga fysikklassrum

Jag kommer presentera preliminära resultat från min avhandlingsstudie som rör hur två lärare, som själva uttryckt att de har ett språkligt fokus och vana att undervisa flerspråkiga elever, bearbetar läromedelstexter i interaktion med sina flerspråkiga elever i åk 5 respektive åk 8 i skolämnet fysik.

Studien är etnografiskt inriktad och datainsamlingen gjordes med hjälp av klassrumsobservationer (digitala foton, video- och ljudinspelningar) samt semistrukturerade intervjuer med de två lärarna. Avhandlingens teoretiska perspektiv är sociokulturell teori, systemisk-funktionell lingvistik (SFL) samt teorier om andraspråksutveckling.

Resultatet visar att fysiklärarna, i interaktion med sina respektive flerspråkiga elever, bearbetade läromedelstexterna på olika sätt. Detta erbjöd i sin tur olika möjligheter och begränsningar för eleverna att tillgängliggöra sig läromedelstexternas språk- och ämnesinnehåll.

Förutom att jag presenterar mina preliminära resultat kommer ni att få delta i en workshop där ett analysinstrument testas och diskuteras.