Text-, interaktions- och diskurskollokviet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 Stora seminarierummet
  • Föreläsare: Sofia Hort
  • Kontaktperson: Karin Idevall Hagren
  • Seminarium

Text, teknologi och rum: en sociomateriell studie av lärarstudenters uppsatsskrivande

På seminariet kommer jag att presentera mitt pågående avhandlingsarbete, som av somliga skulle beskrivas som att befinna sig i slutfasen (slutseminarium spikat till mitten av juni). I avhandlingen studeras uppsatsskrivande, framför allt inom ramen för lärarutbildning. Syftet har varit att uppnå en bättre förståelse för de skrivprocesser, strategier och utmaningar som studenter ställs inför i mötet med akademiska texter och det skrivande som det innebär.  Jag har följt 9 studenter under deras 10 veckor långa uppsatskurs. Genom sin mobiltelefon har de dagligen delat sina tankar om uppsatsskrivandet i en processlogg, en form av dagbok, där de också har postat fotografier av arbetsplatser och andra miljöer, av saker och ting som de själva ansett relevanta för skrivandet. Detta material har kompletterats med en kontinuerlig delning av utkast och texter av olika slag, samt av skärmfilmning och videofilmning av skrivandet vid specifika tillfällen. Studenterna har också deltagit i semistrukturerade avslutande intervjuer. Jag har i utformningen av studien tagit utgångspunkt i ett sociomateriellt perspektiv. Det har för studien inneburit ett intresse för detaljerna i skrivandet, för hur skrivandet faktiskt blir till som en rumslig, kroppslig och materiell process. Utifrån en sociomateriell blick har jag utifrån tre huvudsakliga frågor bearbetat och analyserat den data som samlats in. Den första frågan har berört studentens arbete med text, där jag urskiljer olika textstrategier och olika textfunktioner i det arbetet. Den andra frågan berör skrivteknologins betydelse, och hur studenterna mobiliserar olika teknologier i skrivandet, och på vilka grundlag de gör det. Slutligen undersöker jag också själva studieplatsen, och studenternas resonemang kring den. I det avseendet riktas fokus mot hur studenterna formar olika rum för (uppsats)skrivande. På seminariet kommer jag gå närmare in på de resultat som har framkommit i studien.