Text-, interaktions- och diskurskollokviet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 Stora seminarierummet
  • Föreläsare: Anna Heuman
  • Kontaktperson: Karin Idevall Hagren
  • Seminarium

Anna Heuman, doktorand i svenska vid Örebro universitet, presenterar sitt avhandlingsprojekt.

Förhandling av språkideologi i digital interaktion

I mitt avhandlingsprojekt analyserar jag språkideologiska förhandlingar genom språklig hygien, d.v.s. försök till att justera andras språkbruk (Cameron 2012:20). Med utgångspunkt i detta vill jag under detta seminarium diskutera språkideologins roll för inkludering i och exkludering i specifika grupper. Mer specifikt utgår jag från begreppet domän (Agha 2007; Wortham 2012) för diskutera vikten av en gemensam förståelse för språknormer för att vinna acceptans i lokala gemenskaper. Materialet består av metalingvistiska diskussioner från diskussionsmedierna Jodel och Twitter. Diskussionsdeltagarna ägnar sig främst åt vanligt förekommande språkdiskussioner som kan tyckas triviala (t.ex. distinktionen mellan de och dem) men då de visar sig vara ideologiskt laddade fungerar den språkliga hygienen som ett diskursivt medel för inkludering och exkludering.

Litteratur

Agha, Asif. 2007. Language and Social Relations. Cambridge: Cambridge University Press.

Cameron, Deborah. 2012. Verbal Hygiene. 2nd ed. London: Routledge.

Wortham, Stanton. 2012. Beyond macro and micro in the linguistic anthropology of education. Anthropology & Education Quarterly 43(2): 128-37.