Grammatikkollokvium

Johanna Prytz: Informationsstrukturella begränsningar på objektsutelämning?

I Prytz (2016:131–153) diskuteras olika faktorer som möjliggör objektsutlämning vid sådana verb som annars är att betrakta som transitiva, som t.ex. öppna och hämta. I analysen framkommer att objekten till sådana verb kan utelämnas om objektsreferensen är specifik, given och identifierbar för lyssnaren. Det finns dock exempel som uppfyller dessa villkor utan att tillåta objektsutelämning, vilket motiverar vidare analys.

På kollokviet presenterar jag data som tyder på informationsstrukturella restriktioner på utelämning av objekt. En preliminär generalisering är att objekt i svenskan inte kan utelämnas från objektsposition om det utgör det som brukar kallas satstopik eller aboutnesstopik. Jag presenterar dock även möjliga motexempel till denna generalisering, vilket bl.a. leder över till en diskussion kring definitioner av satstopik/aboutnesstopik, främst utifrån Reinhart (1981), och hur man egentligen avgör informationsstatus hos utelämnade led.

Referenser

Prytz, Johanna 2016. Optional rhemes and Omitted undergoers. An Event Structure Approach to Implicit Objects in Swedish. Stockholm studies in Scandinavian philology, New series 62. Stockholm: Institutionen för svenska och flerspråkighet. 

Reinhart, Tanya 1981. Pragmatics and Linguistics: An analysis of sentence topics. Philosophica 27:1. S. 53–94.