Exjobbspresentation - Maria Silfwerin

  • Datum: –14.15
  • Plats: Entréplan MVM-huset, SLU Biosfären (B2069)
  • Kontaktperson: Maria.Silfwerin.0853@student.uu.se
  • Seminarium

Energieffektivisering och förbättrat resursutnyttjande vid Främby avloppsreningsverk i Falun

Reningsverk utgör viktiga samhällsfunktioner eftersom de motverkar att näringsämnen sprids till vattenmiljön och orsakar övergödning. Å andra sidan har reningsverken negativ påverkan på miljön genom de resurser som används i reningsprocessen. Till följd av ett ökat medvetande om klimatförändringarna har reningsverkens stora energianvändning hamnat i fokus. I detta projekt har energianvändningen för ett medelstort svenskt reningsverk kartlagts och utifrån resultaten har potential för energieffektivisering tagits fram.

Reningsverken kan också producera energi i form av biogas från det slam som bildas som en restprodukt vid reningen av avloppsvatten. På Främby reningsverk i Falun används biogasen för att producera el och värme, men det är möjligt att biogasproduktionen inte är optimal och att det finns bättre användningsområden för biogasen.

Likt många andra reningsverk i Sverige byggdes Främby på 60-talet och har endast renoverats sparsamt sedan dess. Idag planerar Falu Energi & Vatten för en uppgradering av verket och ett av målen är att Främby ska bli ett energineutralt reningsverk, det vill säga att reningsverket ska leverera lika mycket energi som det gör av med. Samtidigt kan utsläppskraven komma att bli hårdare i framtiden, vilket skulle innebära att mer energikrävande avancerade reningstekniker behövs på Främby. Kommer den biogas som kan produceras på Främby vara tillräcklig för att täcka reningsverkets behov av energi?  

Kom gärna och lyssna på min presentation om du är intresserad av att veta mer!

Handledare: Lars Runevad, Falu Energi & Vatten

Ämnesgranskare: Gunnar Larsson, SLU

Examinator: Åke Nordberg, SLU

Opponent: Isac Nils Jazin Jareborg