Exjobbspresentation - Andreas Särnblad

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet sal 2001
  • Föreläsare: Andreas Särnblad
  • Kontaktperson: Andreas Särnblad
  • Seminarium

Analys av tryckmätningar i Kaplanturbiner

Vid risksituationer då vattenflödet genom en vattenkraftsturbin måste stoppas under en kort tid så uppstår tryckförändringar före och efter turbinen. Dessa tryckförändringar kan leda till stora skador på turbinen samt hota personalens säkerhet. Olika typer av stopp testas under kontrollerade former för att garantera säkerheten under drift men mätningar av vattentrycket vid dessa tester kan vara svårtolkade. Val av filtreringsmetod kan ha en stor inverkan på resultatet och dessutom behövs ofta andra uppmätta parametrar vägas in i analysen av en mätning.

I mitt examensarbete har jag undersökt vad som gör dessa mätningar svårtolkade, hur tolkningen av en mätning beror på vald mätdatabehandling samt hur tolkningar av mätdata skiljer sig mellan olika aktörer i branschen.

Är ni intresserade av vattenkraft och hur man hanterar risksituationer i vattenkraftverk så är ni varmt välkomna att lyssna till min presentation.

Handledare: Pontus Jonsson och Jens Österud, Vattenfall AB
Ämnesgranskare: Per Norrlund, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Caroline Moberg