Exjobbspresentation - Emil Eriksson

  • Datum: –11.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet sal 80101
  • Föreläsare: Emil Eriksson
  • Kontaktperson: Emil Eriksson
  • Seminarium

Vehicle-To-Building (V2B) i kontorsfastigheter - Utvärdering av potentialen till en förändrad ellastprofil och ökad egenförbrukningsgrad av solel

Genom detta examensarbete utvärderades den ännu oprövade tekniken Vehicle-To-Building. Tekniken bygger kortfattat på att elbilar används som tillfällig energilagring, och tillåts stötta en fastighets interna elnät genom att både ta emot och leverera effekt på önskvärt sätt. Om tekniken tillämpas och styrs på ett bra sätt väntas fastighetens totala effektuttag från elnätet kunna formas på önskvärt sätt.

Att tillämpa tekniken i kontorsfastigheter är av intresse då en högre framtida efterfrågan av laddningsplatser vid dem är att vänta. Denna höjda efterfrågan kan potentiellt sett skapa negativa effekter på fastighetens ellastprofil i form av ett höjt maximalt effektbehov och ett högre energibehov. Dessutom skulle en implementering av tekniken kunna skapa möjligheter till att utnyttja egenproducerad solel på ett bättre sätt genom en bättre matchning mellan produktion och konsumtion av elektricitet inom fastigheten.

För att utvärdera potentialen utvecklades en styralgoritm genom examensarbetet. Styralgoritmen arbetar för att utjämna fastighetens effektuttag från elnätet, och på så sätt minska kostnader i form av elnätsavgift samtidigt som egenförbrukningen ökar. Vidare implementerades styralgoritmen i en matematisk modell för att tillämpas vid simuleringar av ett verkligt scenario.

Genom denna presentation av examensarbetet kommer problematiken förtydligas, styralgoritmen förklaras och resultaten från simuleringarna presenteras och diskuteras.

Handledare: Malena Rydh och Fredrik Ramsfeldt, Incoord Installationscoordinator AB
Ämnesgranskare: Joakim Munkhammar, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Erik Simonsson