Exjobbspresentation - Sophia Appelstål

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet sal 4007
  • Föreläsare: Sophia Appelstål
  • Kontaktperson: Sophia Appelstål
  • Seminarium

Teknisk utvärdering av befintliga och potentiella teknologier för automatisk frekvensreglering i det svenska elnätet

Förnybara kraftslag ökar i många länder för att minska utsläppen av växthusgaser. Den ökande andelen förnybar elproduktion ställer nya krav på kraftsystemet för att kunna balansera produktion och konsumtion av elektricitet. För att upprätthålla den momentana balansen i nätet handlar Svenska kraftnät i förväg upp frekvensreglerings reserver som idag nästan uteslutande består utav vattenkraft. Under senare tid har ett flertal problem identifierats med att bara ha en typ av regleringsreserv. Dessutom kommer behovet av regleringsreserver att öka framöver när kraftsystemet ställs om.

Mitt examensarbete har därför undersökt vilken teknisk potential det finns för att använda andra teknologier för automatiska frekvensregleringen i det svenska elnätet. Examensarbetet undersöker vilka nya teknologier som kan möta de tekniska kraven som ställs av Svenska kraftnät samt hur stor kapacitet de kan bidra med under ett år. Parallellt med mitt arbete har även den ekonomiska potentialen för nya teknologier undersökts av en annan student.

Är ni intresserade av hur Svenska kraftnät sköter frekvensregleringen idag och hur det kan gå till i framtiden är ni varmt välkomna att komma och lyssna till min presentation!
 

Handledare: Jakob Helbrink, Svenska kraftnät
Ämnesgranskare: Cecilia Boström, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponenter: Jonatan Fredriksson