Exjobbspresentation - Maria Lööf

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sal 2004
  • Föreläsare: Maria Lööf
  • Kontaktperson: Maria Lööf
  • Seminarium

Utvärdering och jämförelse av CO2-system i en livsmedelsbutik

Livsmedelsbutiker är med sina kylsystem en stor konsument och utsläppskälla av köldmedier med hög klimatpåverkan. I samband med Montrealprotokollet och f-gasförordningen, som just ämnar minska användningen av ämnen med hög klimatpåverkan, finns därmed ett behov av kylsystem som använder alternativa, miljövänliga köldmedier. Ett sådant system är s.k. transkritiska kylsystem som endast använder koldioxid som köldmedium.

Detta examensarbete har undersökt ett befintligt transkritiskt koldioxidsystem för att utvärdera både hur systemet i helhet och enskilda parametrar varierar under ett år samt vad dessa variationer beror på. I den mån det har varit möjligt har även detta transkritiska kylsystem jämförts med det konventionella kylsystem som butiken hade innan.

Handledare: José Villanueva, ÅF
Ämnesgranskare: Cecilia Gustavsson, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Kristofer Karlsson