Exjobbspresentation - Erik Simonsson

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet sal 80101
  • Föreläsare: Erik Simonsson
  • Kontaktperson: Erik Simonsson
  • Seminarium

Solcellssystem med åtgärder för ökad egenanvändning av solel i fastigheter

De senaste åren har användningen av solceller ökat exponentiellt i Sverige, mycket tack vare de fallande kostnaderna och politiska stödsystem. Vid installation av större system kan stordriftsfördelar dras och lönsamhet lättare uppnås. Därför finns det goda möjligheter för Rikshem AB, som privatägt fastighetsbolag, att investera i solcellssystem. 

I det här examensarbetet har en investeringskalkyl utvecklats för att kunna avgöra den potentiella lönsamheten för solcellssystem. Tanken är att den ska användas av Rikshem som beslutsunderlag och för utvärdering av investeringsalternativ för solceller på fastigheter.

Eftersom lönsamheten för en solcellsinvestering är kopplat till en hög egenanvändning av solel har även tre åtgärder för ökad egenanvändning undersökts. Resultatet ämnar visa på huruvida de olika åtgärderna passar olika bra i en variation av fastigheter.

 
Handledare: Nils Norlander, ÅF
Ämnesgranskare: Joakim Widen, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Emil Eriksson