Exjobbspresentation - Niklas Könberg

  • Datum: –10.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet sal 2003
  • Föreläsare: Niklas Könberg
  • Kontaktperson: Niklas Könberg
  • Seminarium

Statistisk modellering av vindkraftsobalanser i Sveriges elområden.

I det nordiska kraftsystemet måste balansen mellan produktion och förbrukning hela tiden upprätthållas. I första hand görs det av aktörerna på elmarknaden som producera eller köpa upp el för att möta efterfrågan hos deras elkunder. Vid en timme innan drift går ansvaret över till Affärsverket Svenska kraftnät (Svk), som är Sveriges stamnätsoperatör. Förutom ett systemansvar förvaltar Svk dessutom alla stora transmissionsledningar i Sverige.

Balanstjänsten idag utförs genom att främst hålla elnätsfrekvensen på nominell nivå. I framtiden kommer också balansen upprätthållas genom att övervaka skillnader mellan i realtid uppmätta och handlade flöden i nätet. Dessa kan benämnas obalanser. Obalanserna kommer dessutom användas för dimensioneringen av olika reserver, som till exempel FRR. Av denna anledning vill Svk studera dessa obalanser i mer detalj och gärna veta hur de kommer utvecklas i framtiden.

Den svenska vindkraften väntas byggas ut kraftigt de kommande åren utifrån Svensk Vindenergis rapporter baserat på beställningar från turbintillverkare och projektportföljer från vindkraftsytvecklare. År 2022 väntas den installerade effekten nästan ha fördubblats utifrån 2018 värden. Av den anledningen är det av intresse för Svk vindkraftens bidrag till obalanserna väntas utvecklas i framtiden. Syftet med detta exjobb har varit att ta fram modeller för att kunna simulera vindkraftsobalanser och utreda deras framtida utveckling.
 

Handledare: Martin Nilsson, Affärsverket Svenska kraftnät.
Ämnesgranskare: Urban Lundin, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet.
Opponent: Sophia Appelstål