TID-kollokviet: Sofia Orrbén - ”Allt möjligt trams”: en genreanalys av brottmålsdomar

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041 (Stora seminarierummet)
  • Föreläsare: Sofia Orrbén
  • Kontaktperson: Karin Idevall Hagren
  • Seminarium

Det är i Domstolspodden, hösten 2018, som domare Fredrik Bohlin beskriver innehållet under rubriken domskäl i domar med orden ”allt möjligt trams” och konstaterar att jurister allt för ofta fastnar i att arbeta med enskilda ord och uttryck när den viktigaste frågan egentligen rör domarnas övergripande struktur. Bohlin menar att domstolarna har mer att vinna vad gäller ökat förtroende och bättre bemötande genom att förbättra domarnas struktur och rubriksättning. Än så länge saknas också forskning om domarnas struktur och genrekonventioner.

Mitt avhandlingsprojekt syftar till att synliggöra vad det innebär att ’göra’ rätt, i betydelsen att språkligt konstruera en rättsprocess, och den första delstudien undersöker hur genren brottmålsdomar ’gör’ rätt. Kollokviet är tänkt som ett textseminarium. Den som är intresserad kan därför kontakta mig för att ta del av ett utkast till en artikel om min första delstudie. Under kollokviet kommer jag att presentera undersökningens resultat och lämna utrymme för diskussion kring frågorna:

Hur fungerar inledningen som inramning till undersökningen?

Hur motivera studien?

Vilka resultat är mest intressanta?

Vilka resultat svarar på nuvarande syfte och frågeställningar?

Jag har mycket resultat och behöver särskilt hjälp med att se vad som är relevant och vad som är mindre relevant. Jag har också haft problem med artikelns inramning och motivering av studien.

Utkastet finns tillgängligt tidigast torsdagen den 12 september. Maila sofia.orrben@nordiska.uu.se för att ta del av utkastet.