Exjobbspresentation - David Svedinger

  • Datum: –12.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sal Å2005
  • Föreläsare: David Svedinger
  • Kontaktperson: David Svedinger
  • Seminarium

Kostnadsanalys av investering i en fjärrvärmeackumulator

I denna studie har det undersökts under vilka förhållanden som värmelagring i form av en fjärrvärmeackumulator kan vara ekonomiskt lönsamt i Gävles fjärrvärmesystem. Studien genomfördes huvudsakligen genom simuleringar av fyra olika ackumulatorstorlekar i en modell av fjärrvärmesystemet. Modellen är av optimeringskaraktär och tar fram den minimala värmeproduktionskostnaden för systemet via linjärprogrammering. Ackumulatorstorlekarnas minskning av produktionskostnaden undersöktes i olika scenarion där elpris, elcertifikatpris och värmebehov varierades. Återbetalningstid beräknades för varje ackumulatorstorlek baserat på besparingen i produktionskostnad ställt mot uppskattade investerings- och driftkostnader.

Handledare: Henrik Rystedt, Bomhus Energi AB
Ämnesgranskare: Magnus Åberg, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Carl Flygare