Högre seminarium: Christina Hedman och Ulrika Magnusson

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Christina Hedman och Ulrika Magnusson, Stockholms universitet.
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Natalia Ganuza
  • Seminarium

Skolämnet svenska som andraspråk i kolliderande diskurser. Ett forskningsprojekt om SVA i tre gymnasieskolor.

I föredraget presenteras resultat från en större etnografisk studie där vi undersökt ideologier om språk, lärande, ämneskonstruktioner och undervisningspraktiker i skol­ämnet svenska som andraspråk (sva). Vi inleder med att diskutera analyserade kolliderande diskurser om skolämnet sva inom det akademiska fältet i förhållande till begreppet likvärdighet (Hedman & Magnusson, 2018). I förhållande till dessa diskurser presenteras och diskuteras därefter resultat från våra fältstudier i skolämnet sva i tre gymnasieskolor med hög andel flerspråkiga elever, där hälften eller flertalet studerade ämnet. Fältstudierna genomfördes under mer än 1,5 år och analyserna i presentationen baseras på fältanteckningar och audioinspelningar av sva-undervisning, samt audioinspelade intervjuer med elever och lärare i sva. Denna del av presentationen utgår ifrån tre delstudier: (1) Elevperspektiv; varför väljer elever sva och att stanna kvar i sva trots ämnets bristande legitimitet i förhållande till ämnet svenska, där vi diskuterar den ambivalens som framkommer (Hedman & Magnusson, under utgivning). (2) Fokus på flerspråkighet; hur förhåller sig lärare och elever i sva till de mål om flerspråkighet som finns inom gymnasieämnet? Målen visade sig tillämpas på olika sätt, men hade stor betydelse på individnivå (Hedman & Magnusson, under granskning). I den mån vi hinner diskuterar vi även pågående analyser av de olika typer av legitimeringar (van Leeuwen, 2007) som går att urskilja i lärardiskurser, rörande deras roll som sva-lärare. Legitimering genom expertrollen (Expert Authority) i pedagogisk stöttning av avancerad litteracitet och avancerat akademiskt innehåll framträder starkast.

 

Presentationen belyser behovet av data från fältet gällande skolämnet sva och hur aktuella data både ligger i linje med och motsäger analyserade kolliderande diskurser om ämnet. Den ambivalens som finns i materialet rör främst elever som är födda i Sverige, som kan ifrågasätta om de ska behöva läsa sva, men som samtidigt valt att fortsätta i sva och diskuterar skäl för det. Diskurser om sva-ämnet som lågkvalitativt och icke utmanande utmanas tydligt i materialet. Generellt framkommer betydelsen av pedagogisk stöttning i sva som en styrka hos såväl elever som lärare tillsammans med det ”adderade värdet” av flerspråkighetsaspekter i ämnets målbeskrivning.