Exjobbspresentation - Carl Flygare

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet sal 4001
  • Föreläsare: Carl Flygare
  • Kontaktperson: Carl Flygare
  • Seminarium

A market-based instrument for renewable energy – Modelling a dynamic price function for local areas

Det senaste decenniet har andelen förnyelsebar elproduktion i det svenska elnätet blivit större, och ingenting tyder på att det inte skulle fortsätta. Den största andelen av installerad solcells-effekt innehas i dagsläget av privatpersoner i villor, vilka inte sällan bor i områden utanför stadskärnor. I dessa områden är elnätet inte lika utbyggt, och då det ständigt måste råda en balans mellan konsumtion och produktion i elnätet samtidigt som solcellsanläggningarnas produktion varierar kan det uppstå problem med den lokala balansen.

I takt med att solcellsanläggningarna har blivit bättre kan privatpersoner även dimensionera sin anläggning för att bli självförsörjande under längre delar av året. Detta medför en ökande mängd överproduktion som inte självkonsumeras, utan som istället matas ut på elnätet. För detta utgår vanligtvis en ersättning som solcellsägaren har avtalat med sin elhandlare. Denna ersättning bygger emellertid på fast pris som inte tar hänsyn till när och var denna el matas ut. Detta skalar inte väl med nuvarande solcellsutbyggnad och elnätsstruktur, därmed behöver detta statiska tankesätt förändras.

Många studier har analyserat hur elnätet kan regleras ”utifrån”, exempelvis genom olika slags frekvensregleringar, men i mitt exjobb har jag undersökt hur den el som solcellsägarna matar ut på elnätet kan värderas utifrån ett nytt tankesätt istället. Tanken är att skapa ett ekonomiskt incitament för att bidra till elnätets balans, snarare än att motverka den, och i min presentation kommer jag att visa på vad resultatet av ett sådant, mer dynamiskt tankesätt, kan leda till i termer av ersättning, vad som förefaller vara den mest lönsamma andelen solcellsägare i ett område samt hur det påverkar det lokala elnätet.

Är du intresserad av en övergripande syn på solceller och elmarknaden samt en djupdykning i hur en dynamisk modell för att värdera förnyelsebar el skulle kunna se ut är du varmt välkommen på min exjobbspresentation.

Handledare: Lars Fälting, Uppsala universitet
Ämnesgranskare: Magnus Åberg, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Emma Bromark