Tid-kollokviet: Saga Bendegard och Anne Palmér

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Stora seminarierummet (16-2041)
  • Föreläsare: Saga Bendegard & Anne Palmér, Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

Källanvändningens betydelse för ordförrådet i elevtexter – en jämförelse mellan nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

I integrerade skrivuppgifter prövas inte bara skrivförmåga utan också förmågan att hämta fakta och idéer från källor samt att transformera språket i dessa källor (Knoch & Sitajalabhorn 2013). Plakans & Gebril (2012) visar att L2-studenter som arbetar med en integrerad skrivuppgift utnyttjar källtexten för idéutveckling såväl som för språklig stöttning.

Vid kollokviet vill vi presentera och diskutera en pågående studie av källanvändning i elevtexter från nationella prov som innehåller integrerade skrivuppgifter, dels i ämnet svenska (L1), dels i svenska som andraspråk (L2). Studiens syfte är att undersöka i vilken grad källtexter fungerar som ett språkligt stöd för eleverna i utformandet av egna texter av vetenskaplig karaktär och om det finns några skillnader beroende på svenskämne och textens betyg. Med fokus på de innehållsbärande ordklasserna substantiv och verb analyserar vi källtexter och elevtexter, och den språkliga analysen relateras till svenskämne och betyg. Studiens material består av elevtexter från ett nationellt prov vilka samlats in från skolor i hela landet och digitaliserats i Uppsala elevtextkorpus (Megyesi, Näsman & Palmér 2016). Även provets källtexter samt benchmarktexter från nationella prov används i analysen. Hittills har vi arbetat med kvantitativa metoder – manuella, automatiska och semi-automatiska – men vi planerar att utveckla studien, bland annat med kvalitativa metoder.

Vi kommer att presentera vårt resultat som är relevant för undervisning och bedömning av integrerade skrivuppgifter, ur både L1 och L2-perspektiv. Dessutom vill vi diskutera möjliga metoder och perspektiv för en fortsättning av studien.

 

Knoch, Ute & Sitajlabhorn, Woranon (2013). A closer look at integrated writing tasks: Towards a more focussed definition for assessment purposes. Assessing writing 18, p. 300–308.

Megyesi, Beáta, Näsman, Jesper & Palmér, Anne, 2016: The Uppsala Corpus of Student Writings: Corpus creation, Annotation, and Analysis. I: Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016). Paris: European Language Resources Association. S. 3192–3199. Fulltext: http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2016/index.html

Plakans, Lia & Gerbil, Atta (2012). A close investigation into source use in integrated second language writing tasks. Assessing writing 17, p. 18–34.

Kollokviet ingår i serien Text-, interaktions- och diskurskollokviet (TID-kollokviet). Läs mer: https://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/tid-kollokviet/