Exjobbspresentation - Hanna Marklund

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å4005
  • Föreläsare: Hanna Marklund
  • Kontaktperson: Hanna Marklund
  • Seminarium

Energi- och effektåtgärder vid renovering av bostadshus - Fallstudie på bostadsområde från 1960

I Sverige idag finns det flertalet energimål som ska uppfyllas till 2020, 2030, 2040 och 2050. Alla med det långsiktiga målet att motverka klimatförändringar. Vid slutet av 2018 fanns det drygt 4,9 miljoner bostäder i Sverige, varav 51 % i flerbostadshus. Många av dessa flerbostadshus är i renoveringsbehov idag eller innan 2050 och är således en stor potential till ökad energieffektivitet.

Detta examensarbete undersöker möjliga riktningar och åtgärdspaket inför stundande renovering, på ett bostadsområde i Uppsala, med fokus på att finna möjliga och genomförbara energiåtgärder. Detta för att minska husets energianvändning och minska beroendet av köpt energi genom egen energiproduktion och energilagring, allt i enlighet med Uppsalahems egna målsättningar med energi- och klimatarbete. Syftet med detta examensarbete var att undersöka och analysera bostadsområdet Täljstenen på Eriksberg i Uppsala.

De frågeställningar som besvaras i rapporten är:

-     Hur kan energieffektivisering, egenproduktion och energilagring påverka mängden köpt energi för området över året?

-     Hur påverkar energiåtgärder debiterbara effekten och effektkostnaden på värme?

-     Vilka energiåtgärder är rimliga och lönsamma att genomföra på Uppsalahems bostadsområde Täljstenen?

Energikartläggning av historiska energianvändningen och inventering av bostadsområdet skick genomfördes. Energiberäkningsprogrammet VIP-Energy har sedan använts för att bygga en modell av ett av bostadshusen på området Täljstenen. Validering och känslighetsanalys genomfördes för att säkerställa modellens tillförlitlighet och åtgärdssimuleringar genomfördes sedan. 3 åtgärdspaket med 8 till 11 åtgärdskombinationer vardera undersöktes.

Resultatet visade att åtgärder med energieffektivisering, egenproduktion och energilagring på stor potential till minskning i köpt energi över året, främst under sommarhalvåret. De åtgärder som är både rimliga och lönsamma att genomföra är tilläggsisolering av vind, tilläggsisolering av sockel och källarvägg i samband med dränering och FTX-system med värmepumpinstallation. Att se över lönsamheten på byte av fönster och balkongdörrar rekommenderas också pga. nuvarande skick. De enskilda åtgärderna solceller, förvärmning av ventilationsluft och värmepumpar visade också på potential till rimlighet och lönsamhet. Energiåtgärderna har en stor påverkan på effektsignaturen och effektkostnaden på värme, där klimatskalsåtgärder och förvärmning av ventilationsluft hade störst procentuella minskningen.
 

Handledare: Tomas Nordqvist, Uppsalahem, handledare
Ämnesgranskare: Arne Roos, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Torkel Svenson Hagström