Högre seminarium: Johanna Salomonsson

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 16-2041
  • Föreläsare: Johanna Salomonsson, Linnéuniversitetet, Inst. för svenska språket
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Natalia Ganuza
  • Seminarium

Språklig variation i nationella prov från åk 6 – en jämförelse mellan svenska och svenska som andraspråk

Språklig variation i nationella prov från åk 6 – en jämförelse mellan svenska och svenska som andraspråk

Språklig variation har tidigare kunnat beskrivas utifrån värden som type/token ration och OVIX, som är en liknande beräkning men där hänsyn tas till textlängden. Jag ska presentera en studie om språklig variation i elevtexter och denna tar sin utgångspunkt i skolans betygskriterier för skrivande i årskurs 6, där det finns en skillnad i kursplanerna mellan svenska språket och svenska som andraspråk. I svenska språket förväntas eleverna kunna uttrycka sig med viss variation för betyget E, relativt god variation för betyget C och god variation för betyget A, medan eleverna i svenska som andraspråk oavsett betygssteg ska uttrycka sig med viss variation. Nationella prov i åk 6 utgör materialet där 60 elevtexter valts ut baserat på betyg och ämne för en analys utifrån SFG:s kategorier förstadeltagare, processtyp och omständigheter. Liknande strukturer inom respektive kategori har lemmatiserats. Så har uttryck som på måndag, på tisdag lemmatiserats påveckodag för att det är samma struktur som i sig räknas som en upprepning. Genom att beräkna kvoter av typer/förekomster kan jag visa hur en sådan analys kan beskriva språklig variation i de respektive ämnena. I samband med detta reflekterar jag också över variationsbegreppet och hur det kan förstås ur olika perspektiv.