Högre seminarium: Jack Fägrell

  • Datum: –16.00
  • Plats: Via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/64705909752
  • Föreläsare: Jack Fägrell & Anki Randahl
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Björn Melander
  • Telefon: +46184716881
  • Seminarium

Halvtidsseminarium Jack Fägrell

Halvtidsseminarium för Jack Fägrells avhandlingsarbete. Granskare: Anki Randahl, Göteborg.

Jack har lämnat följande sammanfattning:

I och med gymnasiereformen Gymnasieskola 2011 inrättades de högskoleförberedande gymnasieprogrammen i syfte att råda bot på sjunkande elevresultat samt kritik kring gymnasieskolans brister i att ge elever tillräckliga förkunskaper för vidare studier. Ett led i denna reform är införandet av Gymnasiearbetet – det arbete som enligt Skolverket (2011) ska utgöra ”ett kvitto” på att eleverna är redo för högre studier. Gymnasiearbetet bär tydliga drag av examensarbeten i högre studier, såväl till form som funktion –  godkänt resultat krävs för gymnasieexamen. I min sammanläggningsavhandling undersöker jag detta arbete, i syfte att förstå vad det egentligen betyder att vara högskoleförberedd, samt vad vetenskap, kunskapsproduktion och vetenskapligt skrivande innebär i gymnasieskolan.

Under seminariet behandlas tre texter: (1) Ett tidigt utkast till avhandlingens kappa, (2) en redan publicerad artikel i vilken jag undersöker argument i styr- och policydokument till varför gymnasiearbetet ska genomföras, samt hur valet av redovisningsform (rapport) motiveras och legitimeras, och (3) ett utkast till ett ytterligare en artikel, där jag analyserar och jämför normer för kunskapsproduktion i gymnasiearbetet på det naturvetenskapliga och det samhällsvetenskapliga programmet

Ett exemplar av texterna finns utlagt i institutionens personalrum fr.o.m. måndagen den 7 december. Den som önskar texterna i pdf-format ombeds kontakta Jack (Jack.Fagrell@nordiska.uu.se).