TID-kollokvium: Mittseminarium för Sofia Orrbén

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/68240163623
  • Föreläsare: Sofia Orrbén (Uppsala universitet) och Catharina Nyström Höög (Stockholms universitet)
  • Arrangör: TID-kollokviet
  • Kontaktperson: Andreas Nord
  • Seminarium

Mittseminarium för Sofia Orrbén. Diskutant: Catharina Nyström Höög.

Seminariet genomförs via Zoom (https://uu-se.zoom.us/j/68240163623).

Avhandlingens preliminära titel är Terapeutiskt språk, ett verktyg för processuell rättvisa i sexualbrottsdomar?. Begreppet terapeutiskt relaterar till rättsideologin terapeutisk juridik som syftar till att minimera risken för onödiga skadeverkningar till följd av en rättsprocess. Processuell rättvisa nås genom att parter upplever att de har fått möjlighet att komma till tals, uppfattar domstolen som neutral och respekterande mot människor och deras rättigheter samt att domstolens företrädare framstår som uppriktigt engagerade och vill göra rätt för alla.

Avhandlingen syftar till att undersöka hur språket i sexualbrottsdomar reproducerar diskurser om sexualitet, sexuella relationer och sexuellt våld för att synliggöra de betydelseskapande konsekvenserna av olika språkliga val. Undersökningen görs utifrån ett feministiskt post-strukturellt perspektiv där diskurser förstås som kontextspecifika ramverk inom vilka sociala aktörer gör världen begriplig.

Utifrån den samlade kunskap som studierna i avhandlingen genererar är målet att diskutera vilka konsekvenser som språket kan tänkas få för bemötande och processuell rättvisa. Utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv vill jag alltså utforska vilka språkliga val som kan fylla en terapeutisk funktion i sexualbrottsdomar med målet att bidra till såväl klarspråksforskningen i stort som klarspråksarbetet i Sveriges domstolar.

Under seminariet behandlas tre texter: (1) Ett utkast till avhandlingens kappa, (2) en publicerad artikel i vilken jag undersöker brottmålsdomen som genre, och (3) ett utkast till en artikel där jag analyserar tingsrättens bedömning med fokus på bedömningens dialogiska effekter.

Utkasten till kappan och artikeln finns tillgängliga från den 1 april. Den redan publicerade artikeln finns tillgänglig på Sakprosas hemsida. Den som önskar ta del av utkasten ombeds kontakta Sofia (sofia.orrben@nordiska.uu.se).

 

Seminariet genomförs inom ramarna för TID-kollokviet.