STS-sem: Jesper Meijling "Marknadisering: En idé och dess former inom sjukvård och järnväg, 1970-2000"

  • Datum: –15.00
  • Plats: ev via Zoom
  • Föreläsare: Jesper Meijling, KTH
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / Uppsala STS
  • Kontaktperson: Daniel Normark
  • Seminarium

Länk till avhandlingen Marknadisering: En idé och dess former inom sjukvård och järnväg, 1970-2000:
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1484606/FULLTEXT01.pdf