Högre seminarium: Gustaf Skar

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61026784266
  • Föreläsare: Gustaf B. Skar, Skrivesenteret, NTNU, Trondheim
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Björn Melander
  • Telefon: 018-471 6881
  • Seminarium

Det norska examenssystemet med särskilt fokus på examen i norskämnet

I det här föredraget presenteras det norska examenssystemet och en ingång till att undersöka dess kvalitet. Examenssystemet har många likheter med de nationella proven i Sverige, men också några avgörande skillnader. Några exempel på detta är att examen är extern (och svaren bedöms av externa ”sensorer”), att resultatet är avgörande för vidare skolgång och att eleverna i vissa årskurser att lottas ta antingen norsk-, matematik-, eller engelskexamen.

Under skolåret 2020–2021 genomgår examen i Norge stora förändringar. Man inför ett nytt ”ramverk” med kvalitetskriterier för provkonstruktion, uppgifter kommer för första gången att piloteras och till skillnad från tidigare har universitetsinstitutioner – och inte verksamma lärare – ansvaret för att utveckla uppgifter. Dessutom har man genomfört flera undersökningar av examens kvalitet, bland annat enigheten bland sensorerna.

I föredraget redovisas några av den norska examens övergripande kännetecken, liksom arbetet med att förnya norskexamen. Vidare presenteras ingångar till undersökningen av sensorenighet.