TID-kollokvium: Pia Visén och Yvonne Hallesson

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67573066919
  • Föreläsare: Pia Visén, Stockholms universitet, och Yvonne Hallesson, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

Pia Visén och Yvonne Hallesson: ”Ett förlorat språk är en stor sorg” – Attityder till de nationella minoritetsspråken i gymnasieläromedel i svenskämnet

På senare år har oro uttryckts över att kunskaper om minoritetsspråken i Sverige är bristfälliga (SOU 2017:91). Skolans svenskämne har ett viktigt ansvar för vilka kunskaper och attityder till de nationella minoritetsspråken elever får med sig (t.ex. Skolverket 2011), där inte minst val av läromedel spelar roll. I en pågående studie undersöker vi hur Sveriges nationella minoritetsspråk och deras talare positioneras i gymnasieläroböcker i svenska genom bild- och språkval.

På kollokviet presenterar vi dels studien samt några övergripande resultat, dels en pågående delstudie med fokus på vilka attityder till de nationella minoritetsspråken och deras talare som uttrycks genom verbalspråket. I delstudien används verktyg ur systemisk-funktionell lingvistik, närmare bestämt appraisalanalyser inom attitydsystemet (Eggins & Slade 1997; Folkeryd 2006; Martin & White 2005; Nord 2008). Attitydsystemet består av tre typer där Affekt rör känsloreaktioner, Bedömning rör bedömning av mänskligt beteende utifrån normativa principer och Uppskattning innebär värdering av något. På kollokviet vill vi pröva och diskutera genomförda appraisalanalyser med utgångspunkt i två övergripande teman som framträtt i materialet: språkförlust och språkrevitalisering. Vi diskuterar också gärna gränsdragningar och tveksamma fall i vårt material.

Referenser

Eggins, S. & Slade, D. (1997). Analysing casual conversation. London: Cassell.

Europeiska rådets rådgivande kommitté för ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter (2017). Fjärde yttrande om Sverige från den 22 juni 2017. (SOU 2017:91).  ACFC/OP/IV(2017)004

Folkeryd, J.W. (2006). Writing with an attitude: appraisal and student texts in the school subject of Swedish. Diss. Uppsala: Uppsala universitet, 2007.

Martin, J.R. & White, P.R.R. (2005). The language of evaluation: appraisal in English. Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.

Nord, A. (2008). Trädgårdsboken som text 1643-2005. Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2009. Stockholm.

Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: Skolverket.

Språklagen (SFS 2009:600). Stockholm: Sveriges Riksdag. Hämtad 190329.