Högre seminarium: Mikko Kuronen

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Mikko Kuronen, Jyväskylä universitet
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Natalia Ganuza
  • Seminarium

Att lära sig svenskt uttal - perspektiv på begriplighet och främmande accent 

Begripligt och lyssnarvänligt uttal anses numera ofta vara ett mer relevant mål än inföddlikhet för den som lär sig uttal i ett andraspråk, särskilt i vuxen ålder. Skiftet i fokus beror på ett stort antal studier med olika målspråk som presenterat belägg för att inföddlikhet är ett mycket svårt, närmast orealistiskt mål för den som lär sig ett andraspråk efter puberteten. Samtidigt vet vi att en stark främmande accent påverkar begripligheten negativt. Kunskapen om vilka uttalsdrag som bidrar till ökad begriplighet och minskad brytning har ökat under senare år också i svenska som målspråk. På seminariet diskuterar jag dessa frågor med fokus på svenska: vilka uttalsmål är viktiga och/eller realistiska för en L2-talare av svenska, bidrar enskilda ljud och prosodi på olika sätt till begriplighet och främmande accent, vilka är de största utmaningarna för den som lär sig svenska? Presentationen grundar sig i huvudsak på det forskningsprojekt om L2-uttal som jag nyligen ledde (FOKUS på uttalsinlärningen med svenska som mål- och källspråk, www.jyu.fi/fokus).

Mikko Kuronen är universitetslektor, docent på Insitutionen för språk- och kommunikationsstudier vid Jyväskylä universitet. Hans forskning har handlat om regional uttalsvariation i svenska och uttalsinlärning i andraspråk. För närvarande är han med i ett projekt som syftar till att utveckla automatisk bedömning av och feedback på L2-tal med svenska och finska som målspråk.

Observera att seminariet genomförs via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66366304307