Högre seminarium: Sarah Wikner

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken Nordiska språks seminarierum (16-2041) eller via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/3245539156
  • Föreläsare: Sarah Wikner, svenska språket vid Åbo Akademi
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Björn Melander
  • Telefon: 0707709224
  • Seminarium

Att kombinera folklingvistik och variationsanalys – ett exempel från Helsingfors

Mitt föredrag baserar sig på min doktorsavhandling Svenskan i Helsingfors. Uppfattningar, perception och variation, där jag undersökte den talade svenskan i Helsingfors på 2010-talet, dels ur ett folklingvistiskt och dels ur ett variationsanalytiskt perspektiv. Fokus låg alltså både på uppfattningar om och attityder mot den svenska som talas i Helsingfors och på variation i faktiskt språkbruk. I mitt föredrag kommer jag att presentera de viktigaste empiriska resultaten. Jag kommer också att diskutera de folklingvistiska metoderna, särskilt ur synvinkeln vilket mervärde en kombination av folklingvistiska och variationsanalytiska angreppsätt kan ge vid studiet av språklig variation och dess sociala betydelse i dag.