Högre seminarium: Pia Järnefelt

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/64391501124 16-2041
  • Föreläsare: Pia Järnefelt, Uppsala universitet
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Natalia Ganuza
  • Seminarium

Första- och andraspråksanvändning av svenska modal- och diskurspartiklar

Första- och andraspråksanvändning av svenska modal- och diskurspartiklar

Modal- och diskurspartiklar är små, oböjbara ord som ju, nog, väl, egentligen och faktiskt. De används ofta frekvent, särskilt i talspråk. Många hävdar att de är kommunikativt viktiga för att skapa en gemensam uppfattning av talsituationen, s k common ground (Alm & Larsen, 2015). Samtidigt är de notoriskt svåra att lära sig för andraspråksinlärare (Hogeweg et al., 2016).

Få tidigare studier har undersökt hur språkbrukare lagrar informationen, samt hur åhörare rekonstruerar betydelsen, förstår och processar dessa ord (se bl a van Bergen & Bosker, 2018, och Alm & Larsen, 2015). Dessutom finns det mycket få tidigare studier om andraspråktalares inlärning, processning, förståelse och användning av partiklarna (se Hogeweg et al., 2016). I mitt avhandlingsarbete vill därför jag undersöka hur förstaspråkstalares språkbruk ser ut och därtill undersöka den inomspråkliga variationen. Jag vill även undersöka hur andraspråkstalares inlärning ser ut samt hur deras användning, processning och förståelse av partiklarna skiljer sig från förstaspråkstalares. Detta kommer jag att göra både experimentellt och genom att samla in normerings- och förståelsedata.

Vid seminariet kommer jag presentera en kort forskningsöversikt, prata om hur långt jag kommit hittills i mitt avhandlingsarbete, visa lite resultat från en pilotstudie samt lägga fram förslag på experimentdesign. Jag hoppas på diskussion och återkoppling på hur jag ska vidareutveckla bland annat experimentdesignen.

Observera att seminariet genomförs på campus, men också går att följa via Zoom.