Casper Virkkula: Slutseminarium

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom. Länk kan efterfrågas av ordförande.
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Paula Henrikson
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

OBS: Zoom-seminarium

Casper Virkkula slutventilerar sin doktorsavhandling Minnets fosterland. Minnets roll och tänkandet som teknik hos Atterbom, Geijer och Stagnelius.

Avhandlingen tar sin utgångspunkt i övergripande frågor om kollektivt eller kulturellt minnande som en form av identitetsskapande i det tidiga 1800-talets svenska romantiska litteratur. Avhandlingens syfte är att undersöka skapandet av kulturellt minne och gemensamma myter som en form av modernt, tekniskt-instrumentellt tänkande, utgående från Martin Heideggers och framförallt Bernard Stieglers syn på det moderna tänkandet som essentiellt tekniskt, samt hur detta tänkande inte sällan utmanar sig självt och sina egna premisser. Detta teknikbegrepp används tillsammans med begreppet minne såsom det används inom cultural memory studies, det vill säga som icke-självupplevda men för såväl individen som kollektivet konstituerande föreställningar om det förflutna, för att studera hur en ’ny historia’ – och därigenom en ny framtid – skrivs fram i verk av Per Daniel Amadeus Atterbom, Erik Gustaf Geijer och Erik Johan Stagnelius under åren närmast efter de politiska omvälvningarna 1809. I fokus står bruket av kulturella minnen, historia och mytologi som litterära verktyg, samt vad denna verktygslighet säger om litteraturens funktionssätt.

Avhandlingen tar sig an dessa frågor om kulturell identitet och det litterära användandet av (det föreställda) förflutna i sex kapitel. Ett första kapitel går igenom begreppren kulturellt minne respektive teknik såsom de definieras i undersökningen, baserat på hur de kommit att brukas i filosofiskt-akademiska sammanhang sedan sent 1900-tal, och sätter dessa i samband med den moderna tids- och historieuppfattning som växer fram från och med 1700-talet. Därefter följer fem analyskapitel där i tur och ordning Stagnelius’ patriotiska ungdomsdiktning, Geijers bidrag till tidskriften Iduna, Stagnelius’ hexameterepos Wladimir den Store, Atterboms dikt ”Skaldar-mal” och slutligen Stagnelius’ filosofiska fragment ”Är Minnet i allmänhet” läses utifrån och i dialog med dessa perspektiv. Genomgående i avhandlingen beaktas hur myt, minne och historia blir föremål för ett redan på förhand givet tekniskt tänkande, som dock ständigt strävar efter att upphöra att vara just tekniskt. Grundläggande för samtliga tre författare är en djup missnöjdhet med lika mycket det politiskt-världsliga som det filosofiskt-temporala tillstånd de upplever sig leva i, och avhandlingen undersöker de metoder och strategier som tillgrips för att övervinna denna känsla av fångenhet och meningsförlust.

Opponent: Professor Mattias Pirholt, Södertörns högskola

Manuskriptet finns tillgängligt vid institutionen och kan rekvireras via e-post till casper.virkkula@littvet.uu.se fr.o.m. den 13 januari.

Ordf.: Henrikson