Digitalt skrivande i språkundervisningen

  • Datum: –16.00
  • Plats: Digitalt via Zoom https://uu-se.zoom.us/j/62867252315
  • Föreläsare: Kent Fredholm, Nigel Musk
  • Webbsida
  • Arrangör: Nätverket Språk & Lärande
  • Kontaktperson: Anna Ingves
  • Seminarium

Forskningsseminrarie om digitalt skrivande i språkundervisningen. "Flerspråkiga strategier för användning av av Google Translate" (Kent Fredholm), "Ordarbete i digitalt samskrivande" (Nigel Musk).

Nätverket Språk & Lärande bjuder in till ett forskningsseminarium om digitalt skrivande i språkundervisningen.

 

Flerspråkiga strategier för användning av Google Translate

Kent Fredholm

Institutionen för pedagogiska studier och Institutionen för språk och litteratur, Karlstads universitet

Elever i moderna språk använder ofta maskinöversättning för att söka både lexikal och grammatisk information. Trots att studier av maskinöversättning i språkundervisningen utgör ett växande forskningsfält vet vi ännu förhållandevis lite om hur språkstuderande använder tekniken, i synnerhet vad gäller flerspråkiga elever. I presentationen ges exempel på hur elever som talar svenska, engelska och spanska använder sina tre språk för att söka språklig information med hjälp av Google Translate. Utifrån exemplen diskuterar vi språklig komplexitet, vilka kunskaper elever behöver för att kunna hantera maskinöversättningstekniken och hur språklärare kan förhålla sig till maskinöversättning.

 

Ordarbete i digitalt samskrivande

Nigel Musk

Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet

I mitt VR-finansierade projekt ”Revideringar i digitalt samskrivande” har jag med hjälp av multimodal samtalsanalys av video- och skärminspelningar undersökt både skrivandet i en digital miljö och hur gymnasieelever gör när de skriver tillsammans i engelskämnet. Att följa processen med hur eleverna löser ord- och ordvalsproblem har dock kommit att inte bara begränsa sig till revideringsarbetet. Det visade sig mer intressant att lyfta blicken och belysa hur eleverna löste ordproblem i stort, inte minst pga att val av ord ofta stöttes och blöttes innan de skrevs ner. Vidare är det svårt att förstå det digitala samskrivandets förtjänster – inklusive möjligheter till lärande, och eventuella problem som eleverna stöter på – utan att med systematisk precision fastställa länken mellan skrivprocessen och skrivprodukten, vilket saknats i tidigare forskning.

 

Analyserna har visat att eleverna vanligtvis försöker lösa eventuella ordproblem tillsammans, men lyckas de inte vänder de sig oftast till översättningsverktyg (t ex Google Translate; Musk (i tryck)). Vare sig de löser lexikala luckor eller avgör vilket ord som passar en viss kontext, när eleverna ”fastnar” uppstår förhandlingar om olika aspekter av form, betydelse och användning (jfr Nation 2013). Dessa förhandlingstillfällen leder också allt som oftast till epistemisk progression (överbryggande av aktuella kunskapsluckor; jfr Balaman och Sert 2017, Gardner 2007, Musk 2020) och eventuellt långsiktigare lärande. Studien har också identifierat både vilka problem som kan uppstå när eleverna använder översättningsverktygen och flera framgångsrika strategier som de tar till för att lösa en del initiala problem.