Nordiskt seminarium i utbildningsrätt: Rätten till en trygg studiemiljö enligt finländsk lagstiftning

Institutet för utbildningsrätt välkomnar Thomas Sundell, jurist vid Regionsförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet i Finland att inleda IfUs nordiska seminarium på temat: Rätten till en trygg studiemiljö enligt finländsk lagstiftning

Enligt finländsk skollagstiftning har den som deltar i utbildning rätt till en trygg studiemiljö. Ändå är såväl mobbning som våldsamt och störande beteende vanligt förekommande. Lagen definierar dock inte vad som avses med en trygg studiemiljö eller vilka konkreta åtgärder som ska vidtas i förebyggande syfte eller då det förekommer kränkningar. Den juridiska regleringen består i stället av olika skyldigheter att uppgöra lokala planer samt detaljerade bestämmelser om disciplinära befogenheter, där sinsemellan konkurrerande aspekter av effektivitet och rättssäkerhet gör tillämpningen svår. Jurist Thomas Sundell på Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet lyfter fram praktiska utmaningar i regleringen av den trygga studiemiljön och diskuterar huruvida det är lagen eller tillämpningen som är problemet.

Anmäl dig via denna länk: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/55940